زمان بندی زبان انگلیسی سال چهارم دبیرستان

بسمه تعالی

زمان بندی کتاب پیش دانشگاهی 1 سال تحصیلی 1391-1390

ردیف

هفته

جلسه

عنوان تدریس

ماه

1

اول

اول

Pre reading activities

مهر

2

دوم

Reading 1

3

دوم

اول

Reading 1

4

دوم

Reading and Post reading activities

5

سوم

اول

Post reading activities  structure  

6

دوم

Exercises

7

چهارم

اول

Testing

8

دوم

Pre reading activities

9

پنجم

اول

Reading 2

آبان

10

دوم

Reading 2

11

ششم

اول

Reading and Post reading activities

12

دوم

Post reading activities  structure 

13

هفتم

اول

Exercises

14

دوم

Testing

15

هشتم

اول

Pre reading activities

16

دوم

Reading 3

17

نهم

اول

Reading 3

ابان -آذر

18

دوم

Reading and Post reading activities

19

دهم

اول

Post reading activities  structure 

آذر

20

دوم

Exercises

21

یازدهم

اول

Testing

22

دوم

Pre reading activities

23

دوازدهم

اول

Reading 4

24

دوم

Reading 4

25

سیزدهم

اول

Reading and Post reading activities

26

دوم

Post reading activities  structure 

27

چهاردهم

اول

Exercises

دی

28

دوم

Testing

امتحانات ترم اول

سرگروه زبان انگلیسی

 

/ 0 نظر / 31 بازدید