زمان بندی تدریس زبان انگلیسی اول دبیرستان

    

جدول زمان بندی تدریس زبان انگلیسی  سال اول دبیرستان گروههای  آموزشی شهرستان چاراویماق1391- 1390

ملاحضات

در   ماه

عنوان موارد تدریس سال اول

تعداد جلسات

از تاریخ

هفته

ردیف

 

مهر ماه

آشنایی با کتاب درسی

شروع سال

2-7

اول

1

 

مهر ماه

REVIEW EXERCISES(1)

یک جلسه

9-14

دوم

2

Vocabulary(1)

یک دوم جلسه

 

مهر ماه

New words

 

16-21

سوم

3

Reading(The kindergarten man)

 

 

مهر ماه

Reading& compre…

 

23-28

چهارم

4

Language function & pron

 

 

مهر- آبان

Str…Couldn’t    had to

 

30-5

پنجم

5

Vocabulary Lesson (2) new words

 

 

آبان

Reading(the funny Farmhand)

 

7-12

ششم

6

Reading compre…. Pronouncia…

 

 

آبان

Structure(The use of “it”)

 

14-19

هفتم

7

Struc..Should    Language function

 

 

آبان

Vocab.. & new words (lesson 3)

 

21-26

هشتم

8

Testing

 

 

آبان-آذر

Reading(A story about Newton)

 

28-3

نهم

9

Reading & compre…

 

 

آذر

Struc…Comparison as+adj+as

 

5-10

دهم

10

Strruc..adg +er….than

 

 

آذر

Language func..& pron…

 

12-17

یازدهم

11

Vocabulary(lesson (4)+ new words)

 

 

آذر

Reading(The school bus)

 

19-24

دوازدهم

12

Reading & compre…

 

 

آذر-دی

Struc…adj+est  & (goog bad many)

 

29-1

سیزدهم

13

Struc.. adjectives more than One sy.

 

 

دی

Language func…& pronunciation

 

3-8

چهاردهم

14

TESTING

 

 

دی

Vocab….(lesson 5)

 

10-15

پانزدهم

15

New words(5)

 

 

دی

Reading(Learn a foreign language)

 

17-22

شانزدهم

16

Compre….pron..

 

 

دی

Struc…Word order

 

24-29

هفدهم

17

Language func

 

 

بهمن

Vocabulary & new words (l.6)

 

1-6

هیجدهم

18

Reading( The boy who made steam work

 

 

بهمن

Reading & Compre….

 

8-13

نوزدهم

19

Struc.. Tag Question

 

 

بهمن

Language func..

 

15-20

بیستم

20

Pron…

 

 

بهمن

Testing

 

22-27

بیست و یکم

21

Vocabulary(l.7)

 

 

بهمن- اسفند

New words

 

29-4

بیست و دوم

22

Reading(High ways in the sky)

 

 

اسفند

Reading

 

6-11

بیست و سوم

23

Struc…(that clause)

 

 

اسفند

Struc ..& pron..

 

13-18

بیست و چهارم

24

Language  func…

 

 

اسفند

Vocabulary(L.8)

 

20-25

بیست و پنجم

25

New words

 

 

اسفند

ReadingEat clothes Eat

 

27-28

بیست و ششم

26

Reading

 

 

فروردین

Testing

 

14-17

بیست و هفتم

27

Language func….

 

 

فروردین

Structure…Passive

 

19-26

بیست و هشتم

28

Struc

 

 

فروردی-اردیبهش

Pron(L.8)  Vocab…L(9)

 

28-2

بیست و نهم

29

New words

 

 

اردیبهشت

Reading (The holy prophet)

 

4-9

سی ام

30

Reading …Comp….

 

 

اردیبهشت

Structure: Present Peafect Tense

 

11-16

سی و یکم

31

Struc….

 

 

اردیبهشت

Language func…..Pronunc…

 

18-23

سی و دو

32

 

Testing

 

 

اردیبهشت خرداد

Review(2)

 

25-…

سی و سه

33

Review

 

با استعانت از در گاه باریتعالی و به منظور هماهنگی در تدریس کتاب انگلیسی سال اول دبیرستان  در سال تحصیلی 1391-1390 جدول زمان بندی تد ریس دروس به حضور کلیه همکاران ارجمند ازگروههای آموزشی شهرستان چاراویماق تهیه ودر اختیار اساتید قرار می گیرد.

سر گروه زبان انگلیسی دبیرستان سال تحصیلی 1391- 1390

12 nbsp;strong/p /strong

2td width=2center/strong/tdtd width=

/ 0 نظر / 18 بازدید