زمان بندی تدریس زبان انگلیسی دوم دبیرستان

ملاحضات

در   ماه

عنوان موارد تدریس سال دوم

تعداد جلسات

از تاریخ

هفته

ردیف

 

مهر ماه

آشنایی با کتاب درسی

شروع سال

3-7

اول

1

 

مهر ماه

REVIEW EXERCISES(1)

یک جلسه

 

9-14

دوم

2

 

مهر ماه

VOCABULARY &New words L.One

 

16-21

سوم

3

 

مهر ماه

Reading(Washoe and the puzzle)

 

23-28

چهارم

4

 

مهر - آبان

Structure past perfect tense(had+pp)

 

30-5

پنجم

5

 

آبان

Language function-pronunciation

 

7-12

ششم

6

 

آبان

Vocabulary& new words L.2

 

14-19

هفتم

7

 

آبان

Reading(L.2The other side of the moon)

 

21-26

هشتم

8

 

آبان- آذر

Structure:Any& No  (Pronunciation)

 

28-3

نهم

9

 

آذر

Structure:Possessive Pronouns

Language function

 

5-10

دهم

10

 

آذر

Testing

 

12-17

یازدهم

11

 

آذر

Vocabulary& New words(L.3)

 

19-24

دوازدهم

12

 

آذر-دی

Reading:Holland’s Toy Town

 

26-1

سیزدهم

13

 

آذر

Structure: Relative pronouns

 

3-8

چهاردهم

14

 

دی

Language function& pronunciation

 

12-15

پانزدهم

15

 

دی

Vocabulary New Words (L.4)

 

17-22

شانزدهم

16

 

دی

Reading(Charles Dickens and the little Chidren)

 

24-29

هفدهم

17

 

بهمن

Structure:Verb+to+Verb & Pronunciation

 

1-6

هیجدهم

18

 

بهمن

Structure: Nouns as Modifiers &Language function

 

8-13

نوزدهم

19

 

بهمن

Testing

 

15-20

بیستم

20

 

بهمن

Vocabulary & New words (L.5)

 

22-27

بیست و یکم

21

 

بهمن- اسفند

Reading(The little old man who couldn’t read ) till number 9

 

29-4

بیست و دوم

22

 

اسفند

Reading( The last part)

 

6-11

بیست و سوم

23

 

اسفند

Structure:The Article”THE” & SUBJECT QUESTIONS

 

13-18

بیست و چهارم

24

 

اسفند

Language Function&Pronunciation

 

20-25

بیست و پنجم

25

 

اسفند

Vocabulary & New words (L.6)

 

27-28

بیست و ششم

26

 

فروردین

Reading(Hic,Hic,Hic)

 

14-18

بیست و هفتم

27

 

فروردین

Structure:IF CLAUSE (1)

 

20-25

بیست و هشتم

28

 

فروردی-اردیبهش

Language function & pronunciation

 

27-1

بیست و نهم

29

 

اردیبهشت

Vocabulary & New words (L.7)

 

3-8

سی ام

30

 

اردیبهشت

Reading(How are you?)

 

10-15

سی و یکم

31

 

اردیبهشت

Structure: Conditional sentences

 

17-22

سی و دو

32

 

 

اردیبهشت خرداد

Language function & pronunciation

 

24-…

سی و سه

33

با استعانت از در گاه باریتعالی و به منظور هماهنگی در تدریس کتاب انگلیسی سال دوم دبیرستان1391-1390جدول زمان بندی تد ریس دروس به حضور کلیه همکاران ارجمند ازگروههای آموزشی شهرستان چاراویماق تهیه ودر اختیار اساتید قرار می گیردسر گروه زبان انگلیسی   سال تحصیلی 1391-1390

/ 0 نظر / 4 بازدید