حرف تعریف معین (Definite article)

آموزش گرامر - حرف تعریف معین (Definite article)

حرف تعریف معین شامل the می‌باشد که همواره پیش از اسامی مفرد و جمع، یا پیش از اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش به یک صورت بکار می‌رود. در جدول زیر به تفاوت بینthe و a دقت کنید:

غیر قابل شمارش

قابل شمارش جمع

قابل شمارش مفرد

 

the water

the cats

the cat

معین

water

cats

a cat

نامعین


موارد کاربرد حرف تعریف معین (the)

1- وقتی که قبلاً به چیزی اشاره کرده باشیم:

 • We saw a strange bird at the zoo. The bird was blue!
  (پرنده عجیبی در باغ وحش دیدیم. آن پرنده آبی بود!)


2- وقتی که هم گوینده و هم شنونده می‌دانند که درباره چه صحبت می‌شود، حتی اگر قبلاً به آن اشاره‌ای نشده باشد:

 • 'Where's the dog? 'It's in the garden.'
  (سگ (یا سگه) کجاست؟ در باغچه است.)


3- وقتی که به چیزهایی اشاره می‌کنیم که می‌دانیم تنها یکی از آن وجود دارد:

the sun, the earth, the moon, the sky, the stars, the sea, the South Pole


4- قبل از اسمی که به واسطه کلماتی که بعد از آن می‌آیند شناخته می‌شود:

 • The hotel where I stayed was excellent.
  (هتلی که در آن اقامت داشتم عالی بود.)

 • The man sitting over there is my husband.
  (مردی که آنجا نشسته است شوهر من است.)

 • The car that I bought last week has broken down.
   
  (ماشینی که هفته قبل خریدم خراب شده است.)


5- قبل از صفات عالی، اعداد ترتیبی، only و same:

the highest mountain,  the first time,  the last chapter,  the same colour,  
the only
child


6- همراه با صفات برای اشاره به یک گروه یا طبقه از مردم:

the young (جوانان)     the old (پیران)    the poor (فقرا)    the unemployed (بیکاران)
the English
(انگلیسیها)    the Japanese (ژاپنیها)

تنها برخی از اسامی ملتها دارای یک صفت مانند English و Spanishهستند. برای بقیه ملتها از یک اسم که به -sختم می‌شود، استفاده می‌کنیم، مانند the Indians و the Iranians.


7- به همراه برخی از اسامی جغرافیایی مانند رشته کوهها، مجمع‌الجزایرها، دریاها، اوقیانوسها، رودخانه‌ها و ...:

 

theAndes

رشته کوههای آند

  the Indian Ocean اوقیانوس هند   the Persian Gulf خلیج فارس   the Canary Islands جزایر قناری   theRed Sea

دریای سرخ

  the Suez Canal کانال سوئز   the(River) Thames رودخانه تامز   theSahara (Desert) صحرای آفریقا

/ 0 نظر / 20 بازدید