برنامه سالانه گروه های آموزشی

بسمه تعالی

چکیده برنامه سالانه کارشناسی  تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه در سال تحصیلی 1391-1390

برنامه اول

 

(بهبود روشهای یاددهی یادگیری )

رویکرد فعالیتها

طرح درس

روشهای نوین تدریس

فعالیتهای اجرایی

برگزاری کارگاه آموزشی

مسابقه / فراخوان مقاله

برگزاری جشنواره تدریس

تهیه بروشور / جزوه و CD

برنامه دوم

(نوآوری و خلاقیت در تولید و بررسی و نقد محتوای درسی )

رویکرد فعالیتها

نقد و بررسی کتب به ویژه جدید التالیف

ارائه ایده ها ، متد ها و موضوعات جدید

فعالیتهای اجرایی

برگزاری کارگاه آموزشی

مسابقه / فراخوان مقاله

تهیه بروشور / جزوه و CD

دعوت از اساتید و صاحب نظران و ...

برنامه سوم

 

(نظارت ، سنجش و ارزشیابی )

رویکرد فعالیتها

انواع ارزشیابی ها

انواع ارزیابی

فعالیتهای اجرایی

بازدید از واحد های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی

مسابقه / فراخوان مقاله

بررسی 5% اوراق امتحانی

 

 

پیامد فعالیت

برگزاری کارگاه آموزشی

ارتقاء سطح علمی دبیران

تبادل تجربیات

بررسی اوراق امتحانی

استاندارد سازی سؤالات

توانمند سازی دبیران

برگزاری جشنواره الگوهای تدریس

تغییر روش تدریس معلمان

تقویت بنیه علمی دبیران

شیوه ارزشیابی فعالیتها

از طریق نظر سنجی

از طریق بررسی مستندات

از طریق مشاهدات عملکردی

 

/ 0 نظر / 22 بازدید