reading درس سوم سال سوم دبیرستان . طرز ساختن اسم از فعل

آموزش چند پسوند انگلیسی

 

برخی از پسوندهای اسم ساز :

برخی از پسوند ها اگر به فعل اضافه شوند، آن فعل را به اسم تبدیل می کنند. مانند:

 

 

 

 

 

 

 

راهنمایی

Guidance 

راهنمایی کردن

Guide

وجود

Existence 

وجود داشتن

Exist

دعوت

Invitation 

دعوت کردن

Invite

 

 

 

چند فرق بین اسم و فعل موقع حل تمرینات :

 

فعل بعد از فاعل می آید و تابع زمان های خوانده شده در سالهای گذشته است

در حالیکه اسم بعد از صفات،بعد از صفات ملکی ( مانندmy،our ،his،و.......) بعد از حروف اضافه ( on، in، for،و.........)بعد از حروف تعریف ( the، a،   an ) و بعد از فعل بعنوان مفعول بکار می رود.

 

مثال:

به کار برد فعل inform  یعنی اطلاع دادن در جملات زیر دقت کنید.

.I informed him about the accident

.I need your information about it

inform چون در جمله اول پس از فاعل ( I ) آمد.بصورت فعل بکاربرده شد.

inform در جمله دوم چون پس از صفت ملکی (your ) آمد  بصورت اسم بکار برده شد.

 

 

تمرین:

شکل صحیح افعل زیر و یا اسم آنها را در جملات زیر بکار ببرید.

Migrate , invite , guide

(1)  .Your …………… was very helpful for me

(2)  .I…………. him to find his way in a short time

(3)  .They ………….. to another city in Iran last year

(4)  .I dont know anything about the ……………of birds

 

جواب:

(1)  Your guidance was very helpful for me

(2)  I guided him to find his way in a short time

(3)  They can migrate to another city in Iran next year

(4)  I dont know anything about the migration of birds

 

در جمله اول بر طبق مفهمم guidance آمد و بصورت  اسم است چون بعد از صفت ملکی Your آمد

در جمله دومی بر طبق مفهمم guide آمدو بصورت  اسم است چون بعد از فاعل آمد.

در جمله سومی بر طبق مفهمم migrate  آمدو بصورت  فعل است چون بعد از فعل کمکی can آمد.ساده است چون بعد از افعال کمک فعل بصورت ساده می آید.

در جمله چهارمی بر طبق مفهمم migration آمدو بصورت  اسم است چون بعد از حرف تعریفthe  غخعق آمد.

 

 

 

ترجمه ریدینگ کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 3

 

MEMORY

 حافظه

 

 

If you do not use your arms or your legs for some time they become weak;

اگر برای مدتی از بازوان یا پاهایتان کار نکشید آنها ضعیف می شوند :

When you start utart using time again they slowly become strong again .

وقتی دوباره شروع به استفاده از آنها نما یید به آهستگی تقویت خواهند شد .

Every body knows this and nobody would think of questioning this fast .

همه این را می دانند و هیچکس درباره ی پرسید ن این حقیقت نمی اند یشد .

Yet there are many people who do not seem to know that memory works in the same way .

با این حا ل مردمان زیادی هستند که به نظر می رسد نمی دانند که حافظه نیز به همان طریق کار می کند

Meaory is the brain ' s ability to keep a record of past events .

حافظه عبارت است از توانایی مغز برای نگهداری ثبت از وقایع گذشته .

The brain can record a large amount of information .

مغز عبارت است مقدارزیادی اطلاعات را ظبط نماید .

But some of the information which goes into the brain forgotten .

\اما برخی از اطلاعاتی که وارد مغز می شوند فراموش می شوند .

2. psychologists believe that forgetting doesnot take place at an even pase It is rapid at first then slows down .

روان شناسان معتقدند که فرایند در یک لحظه ی آنی اتفاق نمی ا فتد . این فرایند ابتدا با سرعت انجام می شود و بعد از آ ن روند آرامی می یا بد .

Thus most  things are forgotten in the first hour or day after they are learned  but less is forgotten after a week or so .

بدین ترتیب بیشتر مطالب در ساعت یا روز اول  بعد از آنکه مورد یا د گیر ی قرا ر گرفتند فراموش می شوند . اما پس از یک هفته و یا بیشتر مقدار کمتری فراموش می شوند .

3. there are several ways which help us to remember things for a long time

One of them is overlearning .

راههای متعددی وجود دارد که به ما کمک می کنند مطالب را برای مدت زیادی به خاطر بسپاریم .  یکی از اینها فراگیری بیش از اندازه است .

Over learning is saying something ( a poem for example ) over and over again .

پریاد گیری عبارت از تکرار یک مطلب (‌ به طور مثال یک شعر ) در چندین دفعه است .

This makes it stick in the mind .

این باعث می شود که مطلب در ذهن جایگزین شود .

4. some people are said to have a"photographic "memory .

گفته می شود برخی از مردم یک حا فظه ی بسیار دقیق دارند  .

An ability to remember , in great detail , obj ect or scenes they have looked at only briefly .

این توانا یی یاد آوری با تمام جزئیات ا شیاء یا منا ظر ی است که در یک نگا ه کو تا ه دید ه اند 

5. what we remember  and the way we recall it are infiuenced by our interests, way of thinking and emotional feelings  .

آ نچه را که ما به خاطر می سپار یم و نحو ه ی یاد آوری د و با ره ی آن از علا ئق ما رو ش تفکر مان و احسا سا ت و عواطفمان تا ثیر می پذ یرد . 

In fact, we may lose completely conscious  memory of very important events if they are difficult or painful for us .

در حقیقت ما ممکن ا ست حا فظه بید ا ر خود را در مورد وقا یع بسیا ر مهم کا ملا" از دست بد هیم در صو ر تی که این وقا یع مشکل یا درد نا ک باشند .

The loss of large areas of memory occurs in some mental and physical illnesses  .

از دست دا د ن بخشها ی و سیعی از حا فظه بر ا ثر بر خی از بیما ریها ی رو حی و جسمی

رخ می دهند .

Sycholoyists have been searchiny for the chemical basis of memory in the brain .

روانشنا سا ن در جستو جوی پا یه ها ی شیمیا یی حا فظه در مغز هستند (  بوده ا ند  )  .

 

/ 0 نظر / 66 بازدید