داود مهدوی سر گروه زبان انگلیسی متوسطه شهرستان چاراویماق
+ شیعه مرتضی علی(ع) عمر هدر نمی‏کند / از لحظات فرصت‏اش صرف‏نظر نمی‏کند
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: داود مهدوی - دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠

ریز بارم سئوالات سال چهارم

 

 


ریز بارم سئوالات سال چهارم

ردیف

عنوان سئواال

نمره

1

A: fill in the blank with the given words . There is one extra word .(3)

 

Vocabulary (6)

2

B: Choose the best answer (1.5)

 

3

 C: Match the following definitions  in column  A with the words in column B

________A______________                           __________B____________

4

 

A: Choose the correct choice .(2)

 

Grammar(6)

5

B: Write the correct form of the verbs in parentheses (1)

 

6

C: Combine the following sentences with the words given in the parentheses .(2)

 

7

D: Put the words in the correct order to make a meaningful sentence (1)

 

 

8

 

 

Match the items in column A with the appropriate phrases in column B to make meaningful sentences . There is one extra item in  B .(2)

__________A____________        ___________B_______________

 

Sentence function(2)

 

 

A: sentence comprehension: Read the following sentences and choose the correct choice .(5)

 

Comprehension(16)

 

 

B: Cloze Passage : (3) Fill in the blanks with the words given from the list below. There is one extra word 

 

C :Reading comprehension , Passage 1

Read the following passage and answer the question as required .(4)

 

 

D: Reading comprehension , Passage 2

Read the following passage and answer the question as required .(4)

 

 

جمع نمرات

30 نمره

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
پیوندهای وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :

كلیك كنید


مهدوی

لوگوی وبلاگ

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت